Η προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέτρο που μπορεί να λάβει κάποιος προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας των κτιρίων του, τόσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών.

Τα συστήματα που δεν συντηρούνται σωστά καταναλώνουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας για να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα άνεσης. Η προληπτική συντήρηση διατηρεί χαμηλά το κόστος λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς τα συστήματα αποδίδουν καλύτερα.

Πρόγραμμα “προληπτικής συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων”

Η εταιρεία μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου την διαχείριση και την τεχνική συντήρηση των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

Με την ένταξη σας στο πρόγραμμα μας και την σύναψη της κατάλληλης σύμβασης συντήρησης των κτιριακών σας εγκαταστάσεων, η εταιρεία μας με άρτια οργάνωση και ασφάλεια αναλαμβάνει εξολοκλήρου την περιοδική συντήρηση των εγκαταστάσεων σας έτσι ώστε να διασφαλίζετε η αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε τώρα στο 97772606


Διαδικασία προγράμματος

  1. Γίνεται επιτόπου επίσκεψη στο έργο την εταιρείας μας στην οποία καταγράφονται οι υφιστάμενοι εξοπλισμοί και οι ανάγκες συντήρησης τους.
  2. Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των αναγκών, του ωραρίου επισκέψεων συντήρησης κλπ.
  3. Ετοιμασία προτεινόμενου προγράμματος συντήρησης και γραπτή ενημέρωση του πελάτη για το κόστος της ετήσιας προληπτικής συντήρησης.
  4. Αφότου εγκριθεί η προσφορά , η εταιρεία προχωρεί στην σύνταξη όλων εντύπων με τις εργασίες που θα εκτελούνται ανά συντήρηση (Τα οποία θα συμπληρώνουν οι τεχνικοί σε κάθε επίσκεψη και θα κοινοποιούνται στον πελάτη).
  5. Έλεγχος/έγκριση πιο πάνω εντύπων – Υπογραφή σύμβασης.

Οφέλη προγράμματος ” προληπτικής συντήρησης”

  • Δωρεάν επεμβάσεις άμεσης ανάγκης για αξιολόγηση της κατάστασης
  • Οι τεχνικοί σε κάθε επίσκεψη κοινοποιούν γραπτώς στον υπεύθυνο τα αποτελέσματα της προληπτικής συντήρησης ενημερώνοντας τον για τυχών παρατηρήσεις
  • Σε περίπτωση βλάβης, δίνεται άμεσα γραπτή ενημέρωση στην οποία προτείνεται η πιο σωστή και πρακτική λύση
  • Έκπτωση 20% σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες. Η εταιρεία δίδει γραπτή προσφορά σχετικά με το κόστος και τον χρόνο εκτέλεσης κάθε εργασίας, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης να είναι σε θέση να αξιολογήσει διάφορες προσφορές